FAQ

A.    A-C Level  (9:30 -11:35)

       D-E Level  (9:30- 11:15)

       F-G Level  (9:30- 10:55)

A. J-Test စာမေးပွဲတွင် Reading & Writing နှင့် listening ဟူ၍အပိုင်း(2)ပိုင်းရှိပြီး 

     အပိုင်းတပိုင်းနှင့်တပိုင်းကြားတွင်နားချိန်မရှိဘဲဆက်တိုက်ဖြေဆိုသွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။  

A. Test Voucher(စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားများ) ထုတ်ပေးသည်နှင့်တပြိုင်နက်လမ်းညွှန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

A. စာမေးပွဲဖြေဆိုပီး(၃)ပတ်အကြာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။