အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများ

  A-C Level(1000marks)

  Reading & Writing (80mins)

  1.Grammar & Vocabulary                                                           200marks
  2.Reading                                                                                     120marks
  3.Kanji                                                                                         120marks
  4.Writing                                                                                       60marks
                                                                              Total               (500marks)

  Listening(45mins)

  5. Depiction                                                                                      50marks
  6. Listening-reading comprehension                                               100marks
  7. Response questions                                                                      200marks
  8. Conversation & Explanation                                                       150marks
                                                                               Total                 (500marks)


  မှတ်ချက်
  ၁။ အမှတ်ပြည်႔(၁၀၀၀)မှတ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီး(၆၀၀)မှတ်အောက်လျော့နည်းနေပါ  Certificate ရရှိ နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  ၂။ A-C Levelဖြေဆိုရာတွင်မေးခွန်းအပိုင်း၈ပိုင်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းတွင်(0marks)ရရှိ ပါကCertificate ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။  D-E Level (700marks)

  Reading & Writing (70mins)

  1.Grammar & Vocabulary                                                        150marks
  2.General reading comprehension                                              80marks
  3.Kanji                                                                                        80marks
  4.Writing                                                                                    40marks
                                                                     Total                      (350marks)

  Listening (35mins)

  5. Depiction                                                                                  30marks
  6. Listening-reading comprehension                                            60marks
  7. Response questions                                                                 160marks
  8. Conversation & Explanation                                                   100marks
                                                                     Total                      (350marks)


  မှတ်ချက်

  ၁။ အမှတ်ပြည်႔(၇၀၀)မှတ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီး(၃၅၀)မှတ်အောက်လျော့နည်းနေပါကCertificate ရရှိ နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  ၂။ D-E Levelဖြေဆိုရာတွင်မေးခွန်းအပိုင်း၈ပိုင်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းတွင်(0marks)ရရှိပါ Certificate ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။


  F-G Level (350marks)

  Reading & Writing (60mins)

  1.Grammar & Vocabulary                                                          75marks
  2.General reading comprehension                                              50marks
  3.Kanji                                                                                        30marks
  4.Short sentences(selection) .                                                     20marks
                                                                     Total                      (175marks)


  Listening (25mins)

  5. Depiction                                                                                    20marks
  6. Listening-reading comprehension                                              15marks
  7. Response questions                                                                    70marks
  8. Conversation & Explanation                                                      70marks
                                                                     Total                         (175marks)
  မှတ်ချက်

  ၁။ အမှတ်ပြည့်(၃၅၀)မှတ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီး(၁၈၀)မှတ်အောက်လျော့နည်းနေပါကCertificate ရရှိ နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  ၂။ F-G Levelဖြေဆိုရာတွင်မေးခွန်းအပိုင်း၈ပိုင်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းတွင်(0marks)ရရှိပါ Certificate ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

Notice

(၁၀.၅.၂၀၂၀) ကျင်းပမည့် J-TEST စာမေးပွဲ

စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်- ၁၀.၅.၂၀၂၀ (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ-MICT PARK
လျှောက်လွှာလက်ခံကာလ- (၉.၄.၂၀၂၀) ထိ
စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြား

ထုတ်ပေးခြင်းကာလ-

(၄.၅.၂၀၂၀ မှ ၈.၅.၂၀၂၀) ထိ

Announcement (2)

J-TEST  Certificate များကို

အောင်စာရင်းထွက်ပြီးတစ်ပတ်

အကြာတွင်အောက်ပါလိပ်စာအ

တိုင်းလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်

No(37) La Pyayt Wun Plaza,

Room No (205), Alanpya

PagodaRoad,Dagon

Township,Yangon, Myanmar.
အသေးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက

အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို

ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်

09-950205385 တို့ဖြစ်ပါတယ်။

Announcement (1)

 J-TESTစာမေးပွဲအောင်စာရင်း

များကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး()ပတ်

အကြာတွင်အောက်ပါပေးထားသော

link မှကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

http://j-test-data.jp/Menu