အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများ

                                            A-C Level(1000marks)

  Reading & Writing (80mins)

  1.Grammar & Vocabulary                                                           200marks
  2.Reading                                                                                     120marks
  3.Kanji                                                                                         120marks
  4.Writing                                                                                       60marks
                                                                              Total               (500marks)

  Listening(45mins)

  5. Depiction                                                                                      50marks
  6. Listening-reading comprehension                                               100marks
  7. Response questions                                                                      200marks
  8. Conversation & Explanation                                                       150marks
                                                                               Total                 (500marks)


  မှတ်ချက်

  ၁။ အမှတ်ပြည့်(၁၀၀၀)မှတ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီး(၆၀၀)မှတ်အောက်လျော့နည်းနေပါက Certificate ရရှိ

      နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  ၂။ A-C Levelဖြေဆိုရာတွင်မေးခွန်းအပိုင်း(၈)ပိုင်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းတွင်(0marks)

      ရရှိ ပါကCertificate ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။


                                           D-E Level (700marks)

  Reading & Writing (70mins)

  1.Grammar & Vocabulary                                                        150marks
  2.General reading comprehension                                              80marks
  3.Kanji                                                                                        80marks
  4.Writing                                                                                    40marks
                                                                     Total                      (350marks)

  Listening (35mins)

  5. Depiction                                                                                  30marks
  6. Listening-reading comprehension                                            60marks
  7. Response questions                                                                 160marks
  8. Conversation & Explanation                                                   100marks
                                                                     Total                      (350marks)


  မှတ်ချက်

  ၁။ အမှတ်ပြည့်(၇၀၀)မှတ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီး(၃၅၀)မှတ်အောက်လျော့နည်းနေပါကCertificate ရရှိ

      နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  ၂။ D-E Levelဖြေဆိုရာတွင်မေးခွန်းအပိုင်း၈ပိုင်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းတွင်(0marks)

      ရရှိပါကCertificateရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။


                                           F-G Level (350marks)

  Reading & Writing (60mins)

  1.Grammar & Vocabulary                                                          75marks
  2.General reading comprehension                                              50marks
  3.Kanji                                                                                        30marks
  4.Short sentences(selection) .                                                     20marks
                                                                     Total                      (175marks)


  Listening (25mins)

  5. Depiction                                                                                    20marks
  6. Listening-reading comprehension                                              15marks
  7. Response questions                                                                    70marks
  8. Conversation & Explanation                                                      70marks
                                                                     Total                         (175marks)
  မှတ်ချက်

  ၁။ အမှတ်ပြည့်(၃၅၀)မှတ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီး(၁၈၀)မှတ်အောက်လျော့နည်းနေပါကCertificate ရရှိ

      နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  ၂။ F-G Levelဖြေဆိုရာတွင်မေးခွန်းအပိုင်း၈ပိုင်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းတွင်(0marks)

      ရရှိပါ Certificate ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

Notice

၂၀၂၂ခုနှစ် (၁၆၀)ကြိမ်မြောက် J-Test စာမေးပွဲကျင်းပခြင်းနှင့်ပက်သက်၍အသိပေးကြေငြာခြင်း။

၂၀၂၂ခုနှစ်၏ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သော  (16.01.2022)တွင် ကျင်းပမည့်

J-Test စာမေးပွဲအားမြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း  ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။

D-E Level (JLPT N3, N4)  နှင့်  F-G Level (Basic, JLPT N5)  Level

() ခုအား ကျင်းပသွားပါမည်။


စာမေးပွဲလျောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်းအသိပေးကြေ

ငြာအပ်ပါသည်။ လျောက်လွှာလက်ခံကာလမှာ 6.12.2021 မှ 16.12.2021

အထိဖြစ်ပါသည်။(တနင်္လာ မှ သောကြာ 9:30 AM ~3:30 PM အတွင်းသာ)


အထူးသတိပြုရန်

ယခုအခါ Covid-19 ရောဂါများဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေပြီး နိုင်ငံရေးအခြေအနေ

မှာလည်းမတည်ငြိမ်သည့် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ Training

Visaဖြင့်အလုပ်အကိုင်ကိစ္စသွားနိုင်ရန်၊ ကျောင်းကိစ္စများဖြင့်သွားရာတွင် ဂျပန်

စာအရည်အချင်းလက်မှတ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ရန် J-Test Myanmar Officeမှ

တက်နိုင်သည့်အနေအထားအတွင်း ကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။


အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် စာမေးပွဲမကျင်းပနိုင်ခြင်း၊သို့မဟုတ် ဦးစား

ပေးအခြေအနေဖြင့် စာမေးပွဲကျင်းပခြင်းများရှိနိုင်ပါကြောင်းကြိုတင်၍အသိ

ပေးအပ်ပါသည်။ လျောက်လွှာလက်ခံကာလထက် စောစီးစွာ ဖောင်ပိတ်နိုင်ခြင်း

လည်းရှိနိုင်ကြောင်းလေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ

ကြောင့်16.01.2022 တွင် စာမေးပွဲမကျင်းပနိုင်ပါက စာမေးပွဲကြေးများကို

ပြန်လည်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

J-Test Myanmar Office

VAC Yangon Co., Ltd

No.37, 2 FL, Rm 205, La Pyayt Wun Plaza, Alanpya Pagoda Road, Yangon, Myanmar.

09-950205385 (စုံစမ်းမေးမြန်းရန်)Announcement (2)

J-TESTဖြေဆိုသူများအာလုံးမင်္ဂလာပါ....

(17.1.2021)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော(154)ကြိမ်မြောက်J-Test Certificate များအား

Covid-19 ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများကြောင့်

ပုံမှန်ရောက်ရှိချိန်ထက်အနည်းငယ်နောက်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားအပ်ပါသည်။

Certificate များရောက်ရှိပါက (J-Test Myanmar Office)မှချက်ချင်းအသိပေးကြေငြာ

ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


အသေးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်

09-950205385

Announcement (1)

 J-TESTစာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး()ပတ်အကြာတွင်

အောက်ဖော်ပြပါlinkမှ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

http://j-testmm.comMenu